How to become a famous and successful artist? 

2018-2021, performance, audio, video, mixed media

For three years I have asked successful artists, curators, and critics

” How to become a famous and successful artist? ”


Participants: Marina Abramović, Christian Boltanski, Michelangelo Pistoletto, AES+F, Alexey Buldakov, Alexey Maslyaev, Alexei Shulgin, Aleksandr Blanar, Alexandra Obukhova, Aleksiy Taruts, Alla Mitrofanova, Axel Stockburger, Anatoly Osmolovsky, Andrey Parshikov, Antonio Geusa, Anton Totibadze, Arseny Zhilyaev, Arttu Merimaa, Claire Bishop, Valentin Dyakonov, Victor Alimpiev, Vladimir Dubossarsky, Vladimir Logutov, Vlatka Horvat, Viktor Misiano, Denis Khimilyayne, Dmitriy Gutov, Dmitry Khankin, Dmitri Sarkisov, Dmitrii Filippov, Evgeny Antufiev, Elena Peotrovskaya, Elena Selina, Emeliyan Zakharov, Evgeny Granilshchikov, Ilya Budraitskis, Ilya Dolgov, John Hanhardt, Joseph Backstein, Irina Kulik, Irina Korina, Kirill Savchenkov, Katy Deepwell, Keti Chukhrov, Lera Kononchuk, Maria Kalinina, Maria Petschnig, Marie-Luce Nadal, Miina Hujala, Michael Kingsbury, Natasha Dahnberg, Nikolay Palazhchenko, Olesya Turkina, Olga Chernysheva, Olga Shishko, Pavel Otdelnov, Paruyr Davtyan, Polina Kanis, Sara Kulman, Simon Rees, Sofiya Trotsenko, Stas Shuripa, Taus Makhacheva, Thomas Demand, Elisabeth Grübl, Julia Ivashkina, Yan Ginzburg, Yuri Albert

*in 2023 I also asked ChatGPT-4